Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") vydává společnost Stáj Trojan, s. r. o., se sídlem Praha 4, K Vrbičkám 30, PSČ 149 00, IČ: 29020964, zapsaná u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 160474, (dále jen "Prodávající"), provozující internetový portál a internetový obchod www.stajtrojan.cz, jako prodávající dále uvedených produktů, včetně Dárkového poukazu a Slevového kupónu, pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.
 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby - nepodnikatelé (dále jen "Spotřebitel"), fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen "Zákazník" nebo "Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.
 3. Odesláním závazné objednávky zákazník - kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod www.stajtrojan.cz v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "Objednávka").
 2. Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím nákupního formuláře a webového rozhraní www.stajtrojan.cz. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.
 3. Zákazníci musejí uvést minimálně tyto údaje:
  • název produktu
  • počet hodin nebo lekci
  • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
  • přesné místo dodání včetně PSČ (fakturační adresu)
  • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa),
 4. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
 5. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit.
 6. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce nebo při registraci. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Zrušení objednávky

 1. Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle +420 603 785 394 nebo emailem na adrese trojanova@post.cz. Další kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v sekci Kontakt na webových stránkách Prodávajícího www.stajtrojan.cz.
 2. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn emailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).
 3. Službu, kterou si Kupující neuplatní do 1 roku po uzavření smlouvy ani po opětovném kontaktování Prodávajícím může Prodávající dle svého uvážení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám.

IV. Dodací podmínky

 1. Platnost objednané služby je okamžitá po uzavření kupní smlouvy a po připsání úhrady na bankovní účet Prodávajícího.
 2. V případě Dárkového poukazu nebo Slevového kupónu je tento dodán okamžitě poté, co je uzavřena objednávka. Zákazník si jej sám vytiskne. V případě, že je kupón nebo poukaz třeba vytisknou profesionální tiskařskou službou obdrží vše Kupující poštou do 14 dnů. (Dárkový poukaz nebo Slevový kupón lze použít pro úhradu zboží až po připsání jeho úhrady na bankovní účet Prodávajícího.)
 3. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci  2 těchto Obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení zboží.
 4. Objednané zboží bude zasláno na adresu obchodním balíkem nebo doporučeným dopisem, prostřednictvím České pošty, a.s.
 5. K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.
 6. Daňový doklad k Dárkovému poukazu nebo Slevovému kupónu je zaslán Zákazníkovi na jím uvedenou emailovou adresu.
 7. Okamžikem uzavření objednávky, jejímž obsahem je Dárkový poukaz nebo Slevový kupón (v případě, že si Zákazník vytiskne Dárkový poukaz nebo Slevový kupón sám), přechází na Kupujícího odpovědnost za neoprávněné použití unikátního kódu.

V. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena zboží je pevně stanovena a v případě změn bude Kupující na tuto změnu upozorněn v době objednání zboží emailem.
 2. Kupní cena zahrnuje DPH, veškeré výdaje Prodávajícího spojené s výkonem služby, jeho zajištění bezpečnosti a případně poštovné a balné.
 3. Způsob platby jakéhokoli zboží - hotově, bankovním převodem.
 4. Držitel platného Dárkového poukazu a nebo Slevového kupónu může k úhrady celé nebo části objednávky použít tento poukaz v jeho nominální hodnotě. Je-li hodnota objednávky menší než je hodnota poukazu, nelze zbývající část vyplatit ani použít při dalším nákupu. Je-li suma objednávky vyšší než částka na použitém poukazu, zbývající hodnotu objednávky může Zákazník uhradit kterýmkoli z podporovaných způsobů úhrady. K úhradě jedné objednávky lze použít pouze jeden Dárkový poukaz..
 5. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

VI. Odstoupení od smlouvy kupujícím

 1. Kupující může odstoupit od objednané služby (a tím požadovat vrácení peněz) do 5 pracovních dní od připsání jeho platby na náš účet. (Kupujícímu v takovém případě bude účtován manipulační poplatek 200 Kč)
 2. u Dárkových poukazů a Slevových kupónů je stejně jako v bodě 1.
 3. Po uplynutí 5 pracovních dní daných Prodejcem, ztrácí Kupující nárok na vrácení peněz.

VII. Práva z odpovědnosti za služby, záruka

 1. Prodejce se zavazuje umožnit využití služeb před uplynutím 1 roku od uzavření smlouvy (tak aby neprošla lhůta stanovená v odstavci III.Zrušení objednávky, bod 3).
 2. V případě pochybení na straně prodejce bude prodejcem kupujícímu prošlý termín nahrazen termínem novým.

VIII. Pravidla a podmínky provozu na www.stajtrojan.cz

 1. Zákazník je povinen uvádět o své osobě údaje pravdivé a v souladu se zákony České republiky.
 2. Kopírování jakéhokoli obsahu z www.stajtrojan.cz a jeho použití pro vlastní potřebu je kvalifikováno jako plagiátorství a je trestně postihnutelné dle zákona.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
 2. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu trojanova@post.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 603 785 394.

X. Práva Prodávajícího spojená s objednávkou, obchodní sdělení

 1. Kupující dává učiněním objednávky souhlas s právem Prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v rámci společnosti Stáj Trojan, s. r. o., pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům.
 2. Na základě objednávky a poskytnutím kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím ze účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.
 3. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na trojanova@post.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 603 785 394.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.stajtrojan.cz. Novější Obchodní podmínky ruší Obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu. Obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem.
 2. Společnost Stáj Trojan, s. r. o. obchoduje pouze na základě těchto Obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a strana Stáj Trojan, s. r. o. s ní musí výslovně souhlasit.

(Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 1. srpnu 2011.)

 


TOPlist